Kategorie

Novinky

Produkty

Obchodní podmínky

platné pro internetový obchod firmy 3.Princova a.s., Pecháčkova 7, 150 00 Praha 5, IČO:25717707, DIČ:CZ25717707, registrace u MS v Praze, oddíl B, vložka 5682

1. Objednání zboží

Objednávky se přijímají přímou objednávkou z internetového obchodu firmy 3.Princova a.s. (http://lyzeprincsport.cz/) nebo e-mailem (info@princsport.cz , objednavky@princsport.cz).
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je závazná pro obě strany. Přijetí a platnost objednávky od kupujícího je dána obdržením potvrzujícího e-mailu od prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že není schopen dodat zboží v požadovaném množství. Kupující svoji objednávkou potvrzuje, že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím, které jsou pro obě strany závazné.

Veškeré nabízené zboží umístěné na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nevyužije.

2. Ceny

Platná cena je cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy (zaslání objednávky). Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také poštovné a balné ve smluvené výši.

Veškeré změny a změny cen jsou vyhrazeny. Cena je platná v okamžik objednání.

Cena poštovného a balného činí:
– 190,- Kč/balík – Česká republika
– 230,- Kč/balík – s dobírkou Česká republika
Při platbě hotově nebo kartou při osobním odběru se poštovné a balné neúčtuje.

3. Dodání zboží a způsob platby

Objednané zboží je odesláno, resp. je k vyzvednutí do 3 kalendářních dnů po obdržení objednávky. Dodání po částech je možné pouze po odsouhlasení kupujícím i prodávajícím. Pokud prodávající překročí dohodnutou dobu dodání konkrétního druhu zboží, má kupující právo zrušit objednávku a to telefonicky nebo e-mailem.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná.

Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží ať už k nim dojde z jakéhokoliv důvodu.

Objednávky se vyřizují s možností následujících variant plateb:
a) dobírka – platba dopravci při doručení na fakturační, nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce
b) bezhotovostní platba předem – po přijetí objednávky bude kupujícímu vystavena zálohová faktura, na základě které provede platbu na účet prodávajícího. Variabilní symbol platby odpovídá číslu zálohové faktury. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce. Číslo účtu 1003012909/5500, Raiffeisenbank – pro platby v Kč i EUR.
c) bezhotovostní online platba – po uzavření objednávky a zvolení druhu platby společností ComGate Payments, a.s., bude kupující vyzván k úhradě. A) Platební tlačítko – expresní bankovní převod s okamžitým potvrzením úhrady (kupující vybere svou banku, vstoupí do elektronického bankovnictví, potvrdí již předvyplněný bankovní příkaz, popř. vyplní příkaz k úhradě a provede platbu. Prodávající je obratem informován o provedení platby kupujícím a může expedovat zboží. B) Expresní online platba kartou (kupující vyplní potřebné údaje z platební karty (číslo karty, expirace, CVC2/CW2) a potvrdí platbu. Prodávající je obratem informován o provedení platby kupujícím a může expedovat zboží.
Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

d) hotovost / platební karta – platba při osobním odběru zboží na provozovně. Zboží lze vyzvednout po potvrzení objednávky v provozní době prodávajícího a po předchozí telefonické domluvě.

4. Výměna zboží

Výměna zboží prodávajícím může být provedena během 14 dní od jeho převzetí kupujícím a to po informování a potvrzení možnosti výměny prodávajícím. Pokud expedice proběhla správně dle objednávky kupujícího, musí zákazník uhradit náklady za zpětnou dopravu.
Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a v originálním nepoškozeném balení. Zboží je nutno odeslat doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku ani na žádné výdejní místo.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupní smlouvu může kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku zrušit a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zrušení je kupující povinen oznámit písemnou formou (dopis, e-mail) nebo zpětnou zásilkou. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít i tzv. formulář pro vrácení zboží. Zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a je-li to možné, v původním obalu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno včetně všech jeho součástí a příslušenství. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Lhůta začíná běžet dnem příjmu zboží. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku ani na žádné výdejní místo. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 14 dnů vrátí peníze na bankovní účet kupujícího od data odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.

6. Reklamace

Reklamace může být uplatněna pouze na zboží zakoupené  na tomto internetovém obchodě akciové společnosti 3. Princova. Případné reklamace řeší prodávající dle platných právních předpisů. Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat a případné vady neprodleně nahlásit. Za vady způsobené dopravcem neručíme.

Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím (pokud není stanoveno jinak).

Při podání reklamace je nutné předložit reklamované zboží, je-li to možné v originálním obalu, kopii prodejního dokladu a popis závady (jak k ní došlo a jak a za jakých podmínek se projevuje). Podmínky reklamace jsou upraveny platným Reklamačním řádem firmy 3.Princova a.s..

Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@princsport.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Případný spor mezi kupujícím a prodávajícím může kupující řešit také mimosoudní cestou prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz/ či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8. Kontaktní údaje prodávajícího

3.Princova a.s.
Na Hůrce 1041/2, 161 00 Praha 6
tel. 737213153, 734289259
e-mail: info@princsport.cz
http://www.lyzeprincsport.cz/
č.účtu: 1003012909/5500

Tuto adresu použijte pro zasílání zásilek a reklamací. Uvádějte do poznámky doručení PO-PA 8:30-16:30.

9. Ochrana osobních údajů o kupujícím

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající zajišťuje důvěrnost a zabrání zneužití dat o kupujícím. Obdržená data budou použita pouze pro přijetí, vyřízení a vyúčtování objednávky, dále pak provozování věrnostního programu pro kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví, adresa elektronické pošty, číslo účtu a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Nezvolí-li si kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

10. Obchodní sdělení a Cookies 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s nabízeným zbožím na e-mailovou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na webových stránkách prodávajícího nesbírá informace mající povahu osobních údajů kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu.

11. Platnost všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod firmy 3.Princova a.s. jsou platné od 1.1.2014. Řídí se zásadami Občanského zák. č. 40/1964 Sb., resp. Obchodního zák. š. 513/1991 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Produkt přidán do košíku.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.